SPASENÍ

1. Bůh existuje bez ohledu na víru anebo nevíru člověka. Bůh je Svatý, Všemohoucí, Všudypřítomný a Věčný (bez ohledu, zda v Něho věříš anebo ne).
2. Člověk je na Bohu úplně závislý, je chudý duchem, protože v sobě nemá věčný život. Za hříchy čeká člověka smrt – věčné zatracení v pekle. Bible říká, že hříšný je každý člověk, nikdo není dobrý (spravedlivý).
3. Lidé se vždy snažili najít vlastní cestu ke smíření s Bohem. Tyto snahy jsou však neúspěšné, protože: – konání dobrých skutků nezachrání člověka před zatracením, protože dobré skutky jsou pouze normou, kterou Bůh vyžaduje, problém je však v tom, že spolu s dobrými skutky člověk činí i hříchy – člověka nezachrání náboženské úkony zasvěcení, rituály ani obřady – člověka nezachrání moudrost, poznání, vzdělání ani filozofie, poznání neumí odstranit hřích – člověka nezachrání návrat k přírodě, protože příroda neobsahuje milost, pouze energii potřebnou pro život člověka (např. jídlo, vzduch, teplo).
4. Bůh sám našel cestu jak zachránit člověka: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Bible, Janovo evangelium, 3.kapitola, 16.verš) Bůh dal pro záchranu lidstva svého Syna.
5. Boží Syn přijal podobu člověka, přijal tělo a dal sám sebe jako oběť za hříchy lidí.
6. Na to, aby oběť Ježíše Krista byla pro člověka účinná, musí na Boží skutek záchrany reagovat. Reakce má následující kroky: – člověk musí věřit ve zvěst evangelia, že Ježíš zemřel za hříchy, vstal z mrtvých a žije – člověk musí ústy vyznat Ježíše jako Pána a poprosit Ho o odpuštění hříchů. „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.“ (Bible, List Římanům 10.kapitola, verše: 9-10)
7. Jakmile člověk přijme spasení, musí následovat další kroky. Apoštol Petr řekl, co je třeba udělat: „…Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha svatého.“ (Bible, Skutky apoštolské 2.kapitola, 38.verš) Prvním krokem po spasení je pokání, kdy člověk lituje a zanechá skutky, které jsou v rozporu s Božím slovem a naplní život skutky, které Bůh vyžaduje. Dalším krokem je vodní křest, kdy se člověk vírou a vyznáním ztotožňuje se smrtí a vzkříšením Ježíše Krista.
8. Na to, aby člověk mohl žít skutečný život podle Boží vůle, musí přijat Ducha Svatého. Křest Duchem Svatým se prokazatelně projevuje mluvením v jazycích.
9. Nejdůležitější volbou člověka je tedy to, v jakého Boha uvěří a bude mu sloužit. Věříme v Boha Bible, Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha Svatého. Druhou nejdůležitější volbou v životě člověka je, se kterými lidmi bude tomuto Bohu sloužit.
Facebook